Adatvédelmi szabályzat

Bevezetés
A RTK Doki Tanácsadó és Konzultációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3529 Miskolc, Csabai kapu 34. 3., adószám: 25877137-1-05, a Miskolci Törvényszék, mint Cégbíróság előtt Cg. 05 09 029584 cégjegyzékszám alatt nyilvántartva, képviseli: Dr. Rivasz-Tóth Krisztina, ügyvezető), mint adatkezelő, (a továbbiakban Adatkezelő), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.) rendelkezései alapján, ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismeri el és egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályok előírásainak.
Jelen adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató egyben adatkezelési szabályzatnak is minősül.
Adatkezelő a Med-Max orvosi program, valamint a da-med.com internetes honlap (továbbiakban: honlap) minden látogatójának személyes adatait és személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, időpontfoglalás esetén a kezelésében álló adatokat kizárólag úgy és abban a körben kezeli, ahogy és amelyre az érintettől a kifejezett hozzájárulást megkapta.

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, a Felhasználó bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni. A Felhasználó (érintett) jelen Adatkezelési Nyilatkozat és Tájékoztató elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az abban meghatározottak szerinti adatkezeléséhez.

2. Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályok

Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályok az alábbiak:

– Magyarország Alaptörvényének VI. fejezetének (2) és (3) pontjában foglalt személyes adatok védelméhez fűződő jog, (Alaptörvény),

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, (Infotv.),

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Ektv.),

– A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (Ptk.),

– A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. C. törvény (Btk.)

3. Alapvető kifejezések magyarázata az Infotv. értelmében:

Érintett:
Bármely, meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki a honlapon időpontot foglal, vagy a rendelést igénybe veszi.

Személyes adat:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat:

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás:

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal:

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés:

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatállomány:

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

4. A személyes adatok védelme

4.1. Az Infotv. alapján személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munkatörvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.
Az Infotv. 5. § (1) bek. alapján személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

4.2. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja az adatok védelmét.

4.3. Személyes adatot az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha az Európai Unió kötelezőjogi aktusa azt megállapítja, vagy a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban. Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

5. Az adatkezelés menete, jogcíme, időtartama

Jelen honlapon zajló mindennemű adatrögzítés, -kezelés és -továbbítás kizárólag önkéntes hozzájáruláson alapszik. A honlap letöltése alkalmával Adatkezelő a szolgáltatás fejlesztése és a visszaélések megelőzése érdekében rögzíti az érintett adatait, amely az érintett IP-címére és a letöltött oldal nevére terjed ki. Az adatkezelés jogalapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § (1)-(4) bekezdése képezi, az adatkezelés időtartama a (7) bekezdésszabályai szerint kerül megállapításra. Amennyiben nem kíván személyes adatot megadni, kérjük, ne regisztráljon a honlapra. A honlap üzemeltetésében közreműködő külső szolgáltatók az alábbiak:

Tárhely-szolgáltató: simpleSoft Számítástechnikai és Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság, 3525, Miskolc Szentpáli u. 1., www.simplesoft.hu

Domain regisztrátor: simpleSoft Kft.

Levelezést biztosító szolgáltató: simpleSoft Kft.

Minden külső szolgáltató a jelen és saját adatvédelmi szabályzatának, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével jár el. Adatkezelő fenntartja a külső szolgáltatókkal kötött szerződés(ek) felmondásának és új szolgáltatók bevonásának jogát.

5.1. Anonim felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezés

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza.
Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k kisméretű programok vagy fájlok, melyeket az érintett internetes böngészője ment el honlapunkról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi letiltására, visszautasítására is. Felhívjuk a figyelmet, hogy a cookie-k felhasználó általi tiltása nem akadálya a honlap böngészésének, vagy meglátogatásának, azonban előfordulhat, hogy nem tudja a honlap bizonyos részeit meglátogatni, vagy testre szabott információkat fogadni. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében annak alkalmazását.

5.2. Az adatkezelés célja

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszertechnika fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

5.3. A felhasználói adatbázis

Az adatkezelés célja: a honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, és az Ektv. 13/A. és 14. szakaszai.
A kezelt adatok köre: a kezelt adatok közé tartozik minden olyan adat, amely szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez.

Ezek: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési idő, TAJ szám, a kezelést befolyásoló EÜ adatok.

5.4. A szolgáltatás folyamán történő adatkezelés

Érintett a honlapon személyes adatai feltöltésével kifejezetten hozzájárul adatai kezeléséhez.
A szolgáltatással összefüggő kérdések, nehézségek, panaszok esetén az érintett telefonon vagy elektronikus úton kapcsolatba léphet Adatkezelő ügyfélszolgálatával, ahol megfelelő tájékoztatást kap.

E-mail címek felhasználása:

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon, előjegyzés visszajelzés, ill. a felhasználó érdekében információ küldésére használja fel.

5.6. Egyéb adatkezelés

Jelen Nyilatkozatban nem nevesített esetleges adatkezelések tekintetében érintett az adatfelvétele alkalmával kapja meg a szükséges tájékoztatást. Hatóságok (bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, stb.) illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – személyes adatot csak olyan körben és mértékben ad ki, amely a megkeresés céljával arányos és a hatósági eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges.

6. Adatbiztonság

Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyén, valamint a tárhely-szolgáltató által meghatározott szerverteremben találhatók meg. Az adatbiztonság keretében Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásnyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközök üzemeltetése vonatkozásában garantálja, hogy a kezelt adatok kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhetők (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága).
Adatkezelő a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatok minimalizálásához és elhárításához mindenkor szükséges védelmi szintet képviseli. Adatkezelő az adatkezelési folyamatok biztonságáról szerverszintű és alkalmazás szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és visszaélésekkel szemben. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszerekhez csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű hozzáférés-jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, amelynek a terjedelme igazodik az ún. “need to know” elvhez, melynek lényege, hogy kizárólag olyan terjedelmű hozzáférés engedélyezhető, amely a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges, és csak olyan személy részére, akinek az adatok kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés-jogosultságokat, valamint azok felhasználását Adatkezelő meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.

7. Adatkezelő cégadatai

Név: RTK Doki Tanácsadó és Konzultációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 3529 Miskolc, Csabai kapu 34. 3., Adószám: 25877137-1-05, Cégjegyzékszám: 05 09 029584

8.1. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti Adatkezelőnél, hogy az Adatkezelő tájékoztassa személyes adatai kezeléséről, hogy személyes adatait helyesbítse, továbbá hogy személyes adatait – a kötelező adatkezelés kivételével – törölje vagy zárolja. Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat
Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot Adatkezelő helyesbíti.

Adatkezelő törli a személyes adatot, ha:

– kezelése jogellenes,

– az érintett azt kéri,

– az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Ha Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8.2. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye

Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt közli az érintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul.
Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatja Az érintettet az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

8.3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, valamint, ha azt a törvény lehetővé teszi. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett Adatkezelőnek fentiek szerint meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

8.4. Bíróság előtti jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelő köteles bizonyítani.
A per elbírálása az illetékességgel rendelkező törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adathelyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntésmegsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének – Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtérít. Az érintettel szemben Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóság előtt lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1- 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Egyebek

9.1. Az adatkezelés időtartamának lejártával az érintett személyes adatait Adatkezelő az érintett beazonosítását a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törli.

9.2. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok teljes körűen védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Nyilatkozatot és egyben Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Az Adatkezelési nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2018. november 01.